top of page

Cicle de l'aigua

Pel que fa als recursos hídrics, a l’empara dels principis rectors de la declaració Reserva de Biosfera i de la Directiva marc de l’aigua, hem de seguir defensant el dret de tota la ciutadania a accedir a l’aigua potable de qualitat i a fer-ho a un preu just. Durant aquesta legislatura, de manera coordinada amb totes les institucions i amb el finançament del Consell Insular de Menorca, s'ha avançat en els projectes de conducció i depuració d'aigües d'aquelles urbanitzacions que encara no en disposaven. Tot i així, encara resta feina a fer, motiu pel qual:

10

Impulsarem la unificació dels sistemes tarifaris de l’illa, dotant-los de criteris de progressivitat i de penalització dels consums excessius.

11

Defensarem les polítiques de regeneració, la gestió insular del sistema d’abastiment d’aigua a través d’un sistema consorciat i les associacions d’usuaris.

12

Impulsarem l’anàlisi de viabilitat en la mancomunació d’alguns serveis en estreta col·laboració amb les administracions locals i les entitats afectades.

13

Impulsarem les següents mesures per tal de restablir l’equilibri hídric de l’illa:
 

 • Seguiment i manteniment de les canalitzacions d’aigua amb la finalitat de reduir les pèrdues.
   

 • Infiltració de l’aigua dessalada als aqüífers, diluint així la concentració de contaminants     (nitrats i altres) i disminuint la intrusió salina que es produeix a zones de l’illa.
   

 • Promoció de la construcció d’aljubs d’aigües pluvials a les zones urbanes i industrials, a    més de l’ús d’aigua depurada per al reg de les zones verdes i la neteja de carrers.
   

 • Racionalització i reducció dels consums d’aigua en agricultura i ramaderia dels elevats consums d’aigua que es donen als habitatges unifamiliars aïllats, limitant la plantació de gespa, promovent la jardineria a partir d’espècies autòctones i  mediterrànies i la cobertura de les piscines.
   

 • Construcció de tractament terciari a les plantes depuradores d’aigua i del control d’aigües depurades i residuals.
   

 • Revisió de les taxes als grans consumidors.

14

Promourem la delegació de les competències en matèria de recursos hídrics i obres hidràuliques al Consell Insular de Menorca per tal d’avançar en la insularització del servei integral de l’aigua a través de la fórmula que s’acordi entre Consell i ajuntaments. així com per impulsar associacions d’usuaris de l’aigua.

bottom of page