top of page

Cultura

La cultura és l’expressió de la nostra humanitat i, com a tal, és un bé de primera necessitat i un dret a exercir. És allò que ens defineix com a persones i ens identifica com a espècie, configura el nostre imaginari col·lectiu, prefigura el nostre univers simbòlic i esdevé factor de cohesió social.

 

La cultura és un element fonamental a l’hora de configurar la imatge de la nostra societat, definir identitats, transmetre valors, transformar realitats i ampliar el dret de participació i expressió i vehicular la crítica. És un camp privilegiat de producció simbòlica, alhora que un element integrador, transformador i dinamització de la societat. 

La cohesió social té relació, principalment, amb la igualtat d’oportunitats de la ciutadania per a accedir a les representacions culturals presents al nostre territori, als equipaments culturals i als continguts presents a la xarxa. Una societat cohesionada és aquella que sap assumir i interpretar les seves diferències i reduir les desigualtats. 

63

Posarem en marxa mesures per tal de garantir que la ciutadania pugui accedir a la cultura en condicions d’igualtat. 

64

En consonància amb el punt anterior, elaborarem un Pla de Públics i d’inclusió social en la línia proposada pel Pla de Cultura de les Illes Balears (2017-2027). 

65

Posarem espais a disposició dels i les artistes per tal que puguin desenvolupar el seu treball de creació i exposar-lo. 

66

Donarem suport als ajuntaments perquè puguin formar el personal en promoció i difusió de la cultura. 

67

En col·laboració amb Institut d’Indústries Culturals del Govern de les Illes Balears (ICIB), donarem suport als emprenedors culturals en l’àmbit d’assessorament, subvencions, promoció i programes europeus. 

68

Col·laborarem amb l’ICIB en la lluita contra la precarietat laboral dels treballadors de la cultura per tal de dignificar la professió. 

69

Fomentarem la creació, la investigació i la producció cultural en col·laboració amb els ajuntaments posant a disposició espais i programes per a l’experimentació, la creació i la residència d’artistes. 

70

Durem a terme programes de difusió per tal que Menorca es visualitzi com a territori per a la creació, la investigació i la producció cultural. 

71

Actualitzarem el Pla d’Equipaments Culturals per donar suport a les infraestructures de titularitat municipal que tenen un abast insular: Teatre Principal, Ca n’Oliver, Teatre des Born, Can Saura i les sales multifuncionals dels diferents municipis. 

72

Establirem convenis de col·laboració amb biblioteques, col·leccions i centres de documentació d’interès públic o privats perquè formin part d’un Sistema Bibliotecari Insular. 

73

Per tal que les biblioteques i els arxius esdevinguin una bona eina de consulta, estudi i investigació, donarem suport a les institucions per posar al dia els seus instruments d’ordenació i gestió de dades i adequar-los a la societat de la informació. 

74

Donarem un nou impuls a la Candidatura de la Menorca Talaiòtica Patrimoni Mundial de la UNESCO. 

75

Redactarem un Pla Estratègic del Patrimoni Cultural de Menorca que inclogui els diversos àmbits patrimonials de Menorca: arqueològic, immaterial, marítim i subaquàtic, industrial, etnològic, etc. 

76

Constituirem un Consell de la Cultura i les Arts de Menorca com a instrument de treball cooperatiu i de participació en el disseny de polítiques culturals. D’aquest Consell en formaran part institucions, agents i associacions culturals.  

77

Aquest Consell integrarà un Observatori de la Cultura que, més enllà de la recollida de dades estadístiques, analitzarà l’impacte de la cultura en l'àmbit social, territorial, econòmic, etc. Treballarà també en la identificació de tendències i transformacions en el sector cultural

78

Desenvoluparem un Pla estratègic de Cultura i Memòria democràtica en la línia de la normativa vigent. 

79

Implementarem les polítiques culturals igualitàries en qüestió de gènere. 

80

Desenvoluparem i adaptarem a nivell de Menorca el Codi de Bones Pràctiques en Cultura
de les Illes Balears, que inclou: la governança dels equipaments culturals públics, la creació de comissions de valoració i altres processos de selecció, la contractació d’empreses culturals i professionals de la cultura, l’accessibilitat de la ciutadania a la cultura i les línies de subvencions i ajudes. 

81

Promourem la mobilitat dels nostres artistes i creadors i la seva projecció exterior, així com també l’intercanvi amb altres artistes de la resta de les illes, d’altres territoris de parla catalana i de la resta de l’estat i a nivell internacional. 

82

Continuarem amb les campanyes de foment del llibre i de la lectura. 

83

Estimularem les activitats plàstiques, escèniques, musicals i audiovisuals creades a Menorca però també dedicarem esforços a l’arribada de noves tendències de l’exterior amb la finalitat de crear una visió de cultura universal. 

84

Estudiarem la possibilitat de la creació de noves entitats museístiques com un Museu d’Art Contemporani a partir del fons artístic del Consell Insular o un Museu etnològic per a la conservació i difusió de molts d’estris que han acompanyat els menorquins i les menorquines. 

85

Donarem un nou impuls a la Comissió Assessora de Cultura Popular. Un dels objectius principals serà difondre els resultats de les Jornades de Cultura Popular de les Illes, especialment les IV Jornades que s’han celebrat recentment a Menorca. 

86

A l’hora de desenvolupar polítiques culturals en relació amb el jovent, tindrem en compte les noves formes de participació cultural basades en les noves tecnologies, en els nous mitjans de comunicació, l’accés a la informació i la diversitat de cultures presents al nostre entorn. 

87

Continuarem donant suport a la premsa local de l’illa com a espai per al debat i mitjà de comunicació més proper al ciutadà, com a eina de recopilació de l’actualitat diària dels nostres pobles i per la seva tasca en el foment de l’ús de la nostra llengua. 

88

Vetlarem des de les competències en Ordenació del Territori, Agricultura i Patrimoni per a la preservació de l’arquitectura popular de Menorca, tant rural com urbana, des del convenciment que també forma part de l’herència cultural. 

89

Continuarem la tramitació de les delimitacions de protecció dels Béns d’Interès Cultural tot donant prioritat a aquells que es troben en una posició més fràgil. 

90

Exercirem el mandat de la Llei de dedicar l’1 % de les obres públiques a la protecció i enriquiment del patrimoni històric i cultural. 

91

Donarem suport a les activitats del voluntariat cultural representat pel gran teixit associatiu existent a l’illa sense el qual no gaudiríem del potencial cultural de la nostra comunitat. 

92

Continuarem donant suport a la premsa local de l’illa com a espai per al debat i mitjà de comunicació més proper al ciutadà, com a eina de recopilació de l’actualitat diària dels nostres pobles i per la seva tasca en el foment de l’ús de la nostra llengua. 

bottom of page