top of page

Desenvolupament econòmic

Promoure polítiques orientades al desenvolupament de les activitats productives, la creació de llocs de feina dignes i l’impuls a l’emprenedoria creativa i d‘innovació són alguns dels objectius promoguts per les Nacions Unides a través de l’agenda de desenvolupament sostenible 2030. 

Aquests objectius mundials, lluny de ser d’aplicació únicament per a les potències mundials, són també els nostres reptes locals. 

Menorca, única en si mateixa, és el nostre bé més preuat. Per això, ara i sempre, des del Partit Socialista defensem mesures socials, territorials i de desenvolupament econòmic que aspiren a la connectivitat de Menorca amb la resta de nuclis urbans i industrials europeus i l’equilibri de l’activitat humana amb la protecció del medi ambient. 

Amb una clara vocació de progrés, tenim l’oportunitat de posar en valor la nostra identitat pròpia alhora que situem Menorca entre els eixos comercials de la regió euroasiàtica. Ser una illa no ens limita geogràficament. Tot el contrari, la nostra natural ubicació ens situa al centre neuràlgic del corredor mediterrani europeu i en les principals rutes marítimes globals. 

Seguint, alhora, les estratègies d’investigació i innovació regional per a l’especialització intel·ligent de la Unió Europea (estratègies RIS3), el Partit Socialista té l’objectiu de sustentar el desenvolupament d’una economia intel·ligent, sostenible i integradora, essent aquestes tres prioritats les que contribueixen a alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social, satisfent així les necessitats presents, sense comprometre les necessitats de les generacions futures. 

206

Liderar el progrés econòmic i social de Menorca és una de les principals responsabilitats de l’administració, per això crearem l’Agència Menorquina de Desenvolupament amb l'objectiu d'impulsar el talent i l’emprenedoria, detectar i donar suport a nous talents, idees empresarials i posar-ho en connexió amb talent local, estatal i internacional. 

207

Des de l’Agència Menorquina de Desenvolupament, articularem i connectarem accions i polítiques entre els diferents agents econòmics i socials del territori, per tal de crear sinèrgies de treball i potenciar l’efecte multiplicador dels resultats conjunts, amb l’objectiu de potenciar un teixit econòmic diversificat, basat en la tecnologia, el coneixement i el medi ambient des d’una òptica integral, sostenible i eficient. 

208

Transformarem el recinte firal de Menorca per fer possible l’Agència Menorquina de Desenvolupament, adaptant-lo a les necessitats d’espais per fomentar el coneixement, la innovació i la participació dels agents econòmics de l’illa amb el desenvolupament de noves empreses, dotant-lo d'espais de co-working, espais per a associacions empresarials, desenvolupament de polítiques de disseny industrial, aules de formació i manteniment d’un espai firal per fomentar l’activitat empresarial i industrial de Menorca. 

209

En el marc del desplegament del Full de Ruta per la Descarbonització de Menorca 2030, en els pròxims 10 anys crearem a Menorca 1.000 llocs de feina. Per tal d’ajudar a la capacitació i la formació d’aquests professionals, impulsarem la creació del Centre integral de formació en energies renovables i transició ecològica de Menorca. 

210

Redactarem un Pla estratègic d’Economia i Ocupació per a Menorca 2020-2030 per recollir objectius, activitats i indicadors per avaluar-ne el compliment, i incorporar-los als pròxims plans quinquennals europeus. 

211

Oferirem una finestra única per a la creació d’empreses on els emprenedors podran accedir a l’assessorament per iniciar l’activitat i a l’acompanyament i la coordinació amb altres administracions per agilitar i aconseguir una màxima eficiència en la tramitació i posada en funcionament del projecte de negoci. 

212

La indústria Menorquina ha de seguir liderant el sector a les illes Balears i de forma clara ha d’avançar en el percentatge econòmic de penetració, per tant, seguirem treballant en el marc del Pla d’Indústria aprovat pel Govern de les Illes Balears i seguirem atorgant ajuts i eines als industrials destinades a innovació, promoció i formació. 

213

Coordinarem amb el Govern de les Illes Balears la política industrial i treballarem conjuntament les millores necessàries per a la reconversió i modernització tecnològica per així fomentar la competitivitat de les nostres empreses, afavorint el diàleg i el consens amb les principals entitats empresarials. 

214

Treballarem en un document d’anàlisi d’implementació de la tecnologia en els sectors econòmics menorquins, així com la integració de la tecnologia IoT (internet de les coses) a tots els àmbits productius, per tal de millorar la productivitat i augmentar la qualitat dels productes i serveis de les empreses menorquines. 

215

Redactarem un Pla d’inversió municipal per a la creació d’espais públics per fomentar la creació d’empreses, espais de co-working i laboratori d’start-ups als municipis i així contribuir al desenvolupament econòmic del municipi, afavorint el retorn de talent i la diversificació econòmica de l’illa. 

216

Consolidarem i millorarem la bateria d’accions formatives ocupacionals realitzades, i aprofitarem infraestructures per obrir noves aules d’altres famílies professionals, especialment les que permeten compaginar formació i ocupació per a majors de 45 anys i joves sense formació. 

217

Impulsarem els plans de reconversió de professionals d’altres carreres o professions i una reconversió, també, de les matèries curriculars per tal d’adaptar Menorca a la nova economia.

218

Fomentarem agrupacions empresarials sectorials o clústers, com a element necessari per la competitivitat del sector econòmic, donant suport econòmic i tècnic des de l’administració.

219

Promourem, conjuntament amb la conselleria d’Educació i l’Institut d’innovació empresarial per a infants i joves, un pla formatiu d’emprenedoria amb l’objectiu que els joves valorin, detectin i desenvolupin oportunitats de nous projectes empresarials. 

220

Treballarem l’economia amb dades actualitzades en temps real per poder dirigir el rumb de Menorca en la direcció correcta. Realitzarem l’enquesta empresarial anual per tal de determinar la percepció que té l’empresariat de Menorca sobre els factors interns i externs de competitivitat, les inversions realitzades, els potencials de cooperació, la localització i la insularitat, i poder definir les demandes i solucions que requereixen de l’administració local insular i autonòmica. 

221

Els nous temps necessiten noves estratègies i, per tant, és necessari obrir nínxols de mercat laboral en l’àmbit tecnològic, mediambiental i social. Per això, potenciarem les activitats als centres de formació, Centre de Capacitació agrària, Centre Bit i l’Agència Menorquina de Desenvolupament per tal d’oferir nous programes i oportunitats en matèria d’energia, serveis socials, agricultura i noves tecnologies. 

222

Treballarem amb els ajuntaments els plans de dinamització comercial i cultural per tal d’oferir una formació als tècnics i responsables dels ajuntaments i aconseguir una activitat diversa i atractiva que els ajudi a revitalitzar els centres i les perifèries dels municipis de l’illa. 

223

Impulsarem la Marca Menorca Reserva de la Biosfera per a les empreses que treballin amb una clara visió responsable i social i així poder oferir una diferenciació en els seus productes i serveis. 

224

Seguirem treballant l’estratègia “Made in Menorca” per tal de donar a conèixer els productes artesanals i industrials elaborats a Menorca. El Pla de desenvolupament i promoció del producte local de Menorca és una eina indispensable per fomentar els oficis tradicionals i posicionar el producte local de l'illa tant al mercat interior com exterior. 

225

Transformarem i potenciarem el projecte “Agroxerxa” per tal que sigui un espai de formació, col·laboració i cooperació entre els sectors primari, secundari i terciari per millorar la competitivitat i comercialització dels productes elaborats a Menorca. 

226

Els reptes de l’agricultura a Menorca són molts, per això elaborarem un Pla agrari quinquennal en línia amb les propostes europees de regions que tingui en compte les dificultats insulars i afronti amb determinació els problemes de transport, energia, aigua i infraestructures agrícoles i ramaderes. 

227

Treballarem conjuntament amb les diferents administracions i àrees per tal d’elaborar un full de ruta que permeti la transformació i la diversificació de les explotacions agrícoles per poder analitzar les diferents possibilitats de model de negoci, així com un pla específic per a l’agricultura ecològica i noves fórmules de cultiu respectuoses amb el medi i els recursos naturals disponibles. 

228

Estudiarem i adaptarem als nous temps la fórmula de Societat Rural Menorquina per tal que sigui un pol d’atracció de nous llocs de feina i millora d’oportunitats per els i les joves que vulguin començar una activitat agrícola. 

229

Treballarem en la cohesió del sector pesquer de Menorca, afavorint l’associacionisme i el cooperativisme entre les confraries de pescadors, per engegar projectes conjunts i millorar sinèrgies pesqueres i comercials. 

230

Dotarem el servei insular de pesca de les places necessàries per garantir el bon funcionament de l'exercici les seves competències. 

231

Establirem una línia d’ajuts per fomentar la reconversió innovadora a les barques d’arts menors i d’arrossegament per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i la generació de residus. 

232

Convertirem el Centre Artesanal de Menorca en un òrgan de promoció, formació, assessorament i venda per els artesans de Menorca. 

233

Dotarem el servei d’artesania dels recursos econòmics i humans necessaris per poder garantir un desenvolupament òptim dels oficis tradicionals i artesanals, així com la potenciació i la dinamització de la marca de garantia Artesania de Menorca per posar en valor la tradició, la innovació i el producte artesanal. 

234

Donarem suport a la indústria nàutica i a les empreses de manteniment i reparació d’embarcacions, i millorarem, juntament amb Autoritat Portuària, Ports de Balears i els ajuntaments de l'illa, les infraestructures portuàries i terrestres que els permetin desenvolupar la seva activitat, especialment a l’hivern. 

235

Donarem suport i col·laborarem amb les iniciatives públiques i/o privades que serveixin per millorar o impulsar el sector nàutic a Menorca. Disposem d’un important know how en la construcció d’embarcacions tradicionals i modernes que ens situa en un escenari òptim per liderar el sector i contribuir d’una manera clara a la potenciació de la indústria menorquina en el camp de la nàutica, així com contribuir a la reconversió de llocs de feina d’altres sectors més dependents de la temporalitat turística. 

236

Treballarem en les iniciatives formatives amb la cooperació dels sectors empresarials lligats a l’activitat nàutica per tal de millorar la qualitat de l’oferta dels serveis nàutics de caràcter residencial i turístic, així com en aquelles activitats vinculades al manteniment i hivernada d’embarcacions per aconseguir allargar la temporada d’activitat econòmica als nostres ports. 

237

Crearem el Pla de retorn de talent menorquí. Juntament amb la conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears, treballarem en polítiques efectives per afavorir el retorn dels i les joves que per motius de feina són fora de Menorca, tant a l’estranger com a tot el territori espanyol. 

238

Aquest pla inclourà totes les mesures necessàries per fer front al retorn de talent, des d'infraestructures, habitatge, formació, incentius fiscals, ajuts al trasllat i ajuts per iniciar l’activitat. 

239

Fomentarem el teletreball. A les gran ciutats, moltes empreses estan implementant el teletreball i Menorca és un lloc idoni per incentivar aquesta modalitat laboral amb la qual s'afavorirà la conciliació familiar i laboral, i, alhora, es farà front a les desigualtats que provoca el fet insular possibilitant crear una xarxa d’empreses i treballadors connectats amb independència de sí són físicament o no a Menorca. Aquest fet suposà, també, un estalvi considerable en costos de desplaçament per moltes empreses i autònoms. 

240

Treballarem per millorar les connexions dels ports i l’aeroport de Menorca amb la resta de ports i aeroports europeus amb la consegüent generació de riquesa i d’ocupació. 

bottom of page