top of page

55

Seguirem potenciant el model d'educació per adults referent a Menorca, apostant per la importància de la formació continua i segona oportunitat. Donarem suport a les escoles per a persones adultes en ensenyaments no reglats: alfabetització, activitats culturals i de coneixement del patrimoni històric, artístic, cultural i  lingüístic de Menorca. 

56

Seguirem donant suport al programa UOM-pobles (Universitat Oberta per a Majors). 

57

Revaloritzarem i col·laborarem en la definició de l’oferta formativa a la seu de la UIB a Menorca. 

58

Impulsarem i donarem suport des del Consell Insular de Menorca a la transformació de tots els pobles de Menorca en ciutats educadores o en plans educatius d’entorn entre municipis petits i propers.

59

Donarem suport a les escoles municipals de música. 

60

Fomentarem i facilitarem la coordinació entre les diferents escoles municipals de música i
el conservatori. 

61

Dissenyarem i donarem suport a programes específics per als col·lectius més vulnerables de forma conjunta amb les entitats del tercer sector. 

62

Promourem trobades entre joves de Menorca amb interessos semblants (art, ciència, arqueologia, història, etc.) fomentant la seva formació entre iguals i el contacte amb persones de prestigi reconegut en els camps tractats.

Educació

El Consell Insular no té transferides les competències en educació, que corresponen al Govern Balear. Tot i això, la seva intervenció és fonamental per facilitar les actuacions d'algunes entitats o associacions que fomenten l'educació no reglada a Menorca. Així mateix, es requereix de la col·laboració de les administracions locals, insular i autonòmica per atendre l'educació en les etapes no obligatòries, sobretot pel que fa a Educació Infantil 0-3 anys i a l'educació de persones adultes.

33

Exigirem i col·laborarem amb les altres administracions per tal que les infraestructures educatives siguin de qualitat. 

34

Facilitarem l’obertura dels centres educatius amb l'objectiu que els pugui aprofitar tota la comunitat. 

35

Fomentarem i exigirem la gestió eficaç i de qualitat de les escoletes infantils. 

36

Finançarem i seguirem demanant la col·laboració a les altres administracions per a aconseguir la gratuïtat de l’educació en l’etapa 0-3 anys. 

37

Ajudarem les escoletes infantils en les activitats de formació i assessorament en la criança. 

38

Establirem línies d’ajuts a les famílies amb infants per tal de facilitar-los la conciliació laboral i familiar per poder atendre els seus fills i filles a casa o que els pugin dur a l’escoleta. 

39

Donarem suport a l’Observatori per a la Infància i la Família. 

40

Actuarem de manera urgent i efectiva quan es detectin situacions de risc en infants (llindar de pobresa, mancances socioafectives...).  

41

Seguirem oferint ajuts per a la mobilitat i residència dels estudiants que s’han de desplaçar fora de l’illa per continuar els seus estudis. 

42

Col·laborarem en la millora de la Casa de Menorca a Barcelona com a residència de
qualitat dels estudiants menorquins.

43

Millorarem la freqüència del transport regular per ajustar-la als horaris escolars d'estudis postobligatoris.  

44

Potenciarem la formació en nous nínxols d’ocupació, com són transició energètica, atenció a la gent gran, sector nàutic i vehicles elèctrics. 

45

Dignificarem i donarem prestigi als ensenyaments de Formació Professional. 

46

Dignificarem i donarem prestigi als ensenyaments de Formació Professional. 

Augmentarem el perfil de joves qualificats, incorporant-hi els titulats superiors en FP. 

47

Exigirem a les administracions educatives que el professorat de Formació Professional tengui la titulació i la formació més adequada per poder impartir els mòduls de cada família professional. 

48

Demanarem una oferta de FP suficient, diversificada i de qualitat.

49

Adaptarem l’oferta educativa professional a la demanda dels estudiants i a les necessitats del mercat. 

50

Augmentarem l’oferta educativa en la formació professional de treballadors per tal de fer front a les mancances detectades Menorca, com és el cas, per exemple, de cuina i restauració i activitats nàutiques. 

51

Demanarem que s’estableixin períodes de tutorització i acompanyament cap a la inserció laboral de les persones recentment titulades. 

52

Seguirem col·laborant en la formació de professionals en oficis tradicionals de Menorca. 

53

Potenciarem l’orientació laboral i professional. 

54

Farem possible la nova escola d'adults de Maó.

bottom of page