top of page

Família

La família en tots els seus models i vessants és l’eix vertebrador de la nostra societat, és el primer espai d’aprenentatge i socialització de qualsevol individu, i s’ha de fomentar que desenvolupi aquest paper a partir dels principis del civisme, el respecte, la tolerància i la igualtat.

 

Els i les socialistes de Menorca entenem que el Pla Insular de suport a la família és el millor document de planificació mitjançant el qual es pot donar respostes en l'àmbit insular a les necessitats de les famílies que viuen a Menorca. 

Fer-ho des d'un concepte de família ampli que abordi des d'una perspectiva transversal les diferents actuacions a posar en marxa per aconseguir-ho és el nostre principal objectiu. 

 

Per això, proposem un seguit de mesures per fer-ho possible:

126

Impulsarem que Menorca sigui reconeguda com a illa amiga de la infància per tal de prioritzar i posar en el centre de les polítiques públiques de manera integral l'atenció als nostres infants. 

127

Seguirem treballant en els objectius establerts al Pacte balear per la infància per tal de millorar la vida dels infants, reconeixent i exercint els seus drets i, per tant, transformant i millorant les comunitats locals per al present i el futur, mobilitzant els recursos necessaris per assegurar un desenvolupament humà just i solidari basat en el principi dels "infants primer". 

128

Impulsarem la creació de Consell de participació infantil d’àmbit insular, òrgan de participació de tots els consells municipals d'infància i entitats prestadores de serveis a la infància per debatre sobre els problemes que tenen i decidir sobre les seves possibles solucions i oportunitats. 

129

Estimularem la creació de programes de suport tècnic i pedagògic per a mares i pares que els donin eines i estratègies per afrontar la criança. 

130

Treballarem per continuar prestant i millorant l'atenció a la salut mental infantil i juvenil garantint una atenció de qualitat i de proximitat. 

131

Continuarem impulsant programes de formació no reglada com “Salut Jove i Cultura”. 

132

Desenvoluparem programes i espais de transició a la vida adulta per als menors tutelats per tal d’afavorir el seu ple desenvolupament i autonomia en aquest pas cap a la majoria d’edat. 

133

Seguirem treballant per fer realitat programes i espais d’atenció social que de manera diària, mitjançant personal qualificat, ofereixin suport socioeducatiu a les famílies. 

134

De manera coordinada amb els ajuntaments, farem feina per tal d’ampliar el perfil d’atenció dels usuaris del servei d’ajuda a domicili. 

135

Fomentarem el treball i l’acció comunitària per tal que persones amb interessos comuns s’uneixin, puguin identificar les necessitats que tenen i impulsar projectes per donar-hi resposta conjuntament. 

136

Impulsarem mesures que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral en època de vacances escolars procurant beques d’estiu a aquelles famílies amb dificultats socioeconòmiques. 

137

Treballarem per a la prevenció i la promoció de les famílies i unitats de convivència en totes les seves vessants per tal de promoure l'autonomia i l'apoderament familiar. 

138

Seguirem millorant el suport a les famílies en situació de vulnerabilitat des d'una perspectiva que situï cada persona, cada família, en el centre de la intervenció i la faci part activa del procés. 

140

Treballarem per impulsar una xarxa insular d'atenció a famílies que permeti optimitzar els recursos, potenciar el treball des d'una òptica de transversalitat, que és inherent al concepte de família.

bottom of page