top of page

Gent gran i dependència

El nostre repte ha de ser atendre les persones grans i dependents amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat de vida, potenciar-ne les capacitats físiques i cognitives, incrementar-ne l'autonomia personal, fomentar el manteniment de les persones a casa amb  ajuda de serveis  específics, així com prestar suport als familiars amb qui conviuen i donar resposta a la creixent necessitat i demanda de  places residencies  i de  centres de dia.

 

Durant aquesta darrera legislatura  s ´ha treballat  per donar una resposta a la creixent necessitat de residencies y centres de dia a Menorca per a la gent  gran,  aquest  treball  es veu en  la  construcció de  dues noves   residencies a Es Castell i  Maó (antics quartes de Santiago) en fase de redacció de projecte, la ampliació de la residencia de Ferreries ( actualment en  execució d’obra), la ampliació de la residencia de san Lluís  (en fase de negociació), el nou centre de dia i ampliació de la residencia des Mercadal  des de 2017, el nou centre de   Alzheimer a Ciutadella obert des de 2018, i l’ampliació del Geriàtric Municipal de Ciutadella, amb la reversió de l’espai que ara ocupa les dependències de la Clinica Juaneda

 

Tot i així encara ens queda molt camí per fer i es necessari des del partit socialista continuar treballant per consolidar moltes de les fites d’aquest mandat. L´envelliment de la població de Menorca es un fet, és la illa més envellida de balears i des del 2017 tenim més persones majors de 65  que menors de 18. (OBSAM 2018)

 

D'altra banda atendre les necessitats  de les persones amb discapacitat requerirà seguir treballant per millorar l'atenció que es dona des de la fundació per a persones amb discapacitat. Si l'any 2012 atenia devers 750 persones el 2017 en va atendre més de 1,300. Aquest increment requereix de la posada en marxa d'un pla estratègic que dissenyi les línies de futur d'aquesta entitat. Un pla estratègic que ha de anar  vinculat a la posada en marxa de nous serveis que donin resposta en primer terme a la inclusió de les persones amb diversitat funcional i permeti millorar l'atenció a tots els col·lectius que la conformen.

 

Això passa des d'augmentar els recursos per a persones amb discapacitat física, seguir millorant l'accessibilitat, treballar per eliminar barreres comunicatives i ampliar encara més els recursos per a persones amb discapacitat intel·lectual. En tot això hi té un paper clau l'atenció primerenca, pel que farem feina per ampliar l'edat d'atenció del SEDIAP.

 

 

Els objectius concrets per donar resposta  a totes aquestes necessitats són:

141

Posarem en marxa un pla estratègic que dissenyi les línies de futur de la Fundació per a persones amb discapacitat per tal de fer front a l'increment d'usuaris de l'entitat, que ha passat d'atendre al voltat de 750 persones l'any 2012 a més de 1.300 el 2017. 

142

Els socialistes sempre hem apostat i seguirem defensant una Fundació forta que doni resposta en primer terme a la inclusió de les persones amb diversitat funcional i permeti millorar l'atenció a tots els col·lectius que la conformen. 

143

Treballarem per augmentar els recursos per a persones amb discapacitat física, especialment pel que fa a la creació d'una residència ajustada a les seves necessitats. 

144

Seguirem fent feina per ampliar l'edat d'atenció del Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) i per complementar els perfils professionals que hi treballen amb l'objectiu de millorar l'atenció especialitzada a aquests infants. 

145

Durant aquesta legislatura s'han començat a fer passes per tal de normalitzar la situació de les persones que pateixen qualsevol tipus de trastorn mental. És per això que seguirem treballant de manera conjunta amb el Govern de les Illes Balears per tal de crear un xarxa d'atenció a les persones amb trastorn mental que permeti generar itineraris que donin respostes a les seves necessitats d'ocupació, habitatge, acompanyament i oci entre d'altres, però també que faci feina per la seva plena integració social. 

146

Afrontarem el repte, no només d'atendre les persones dependents, sinó també de donar suport als familiars propers que en són cuidadors principals.

147

Augmentarem les places residencials de gent gran amb l’objectiu de proporcionar a les persones grans que ho necessitin una llar substitutòria, alternativa o complementària de la pròpia llar, garantint una assistència digna. Ho farem de manera coordinada amb Govern de les Illes Balears i ajuntaments construint la residència als quarters de Santiago, la residència as Castell, acabant l’ampliació de Ferreries i Sant Lluís, i també impulsant nous projectes, com el de l’espai que deixarà lliure la clínica Juaneda al geriàtric de Ciutadella.

148

En la mateixa línia, tots aquests projectes permetran també augmentar places als centres de dia de gent gran. Un servei cabdal que permet mantenir la persona al domicili i oferir-li, durant el període diürn, una atenció integral, alhora que també possibilita donar suport a les seves famílies o persones cuidadores.

149

Augmentarem les places d'unitat de respir, una unitat orientada a donar suport familiar per necessitats de descans, vacances, esdeveniments familiars, claudicació familiar o malaltia de la persona cuidadora. 

150

Ampliarem de manera coordinada amb el servei de salut el nombre de places de convalescència per afavorir la plena recuperació i autonomia a persones que surten d’un procés d’hospitalització. 

151

Augmentarem i fomentarem el servei d’ajuda a domicili per tal de contribuir a la permanència de les persones en el seu entorn habitual mitjançant l'adequada atenció i suport de tipus personal, domèstic, educatiu i assistencial. Ho farem de manera coordinada amb el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments impulsant, per una banda, el SAD de dependència i, per una altra, desenvolupant línies de feina que permetin ampliar l’oferta horària d’aquest servei per tal d’ajustar-la a cada cas. 

152

Treballarem per la gratuïtat del servei insular de teleassistència domiciliària bàsica i per implementar el servei de teleassistència avançada amb l'objectiu d'incrementar les prestacions que ofereix amb la finalitat d'afavorir la permanència de la persona usuària en l'entorn quotidià, procurar-ne la seguretat i confiança en moments de crisis personals, socials o sanitàries, i promoure el contacte amb l'entorn sociofamiliar. 

153

Afavorirem programes d’envelliment actiu que possibilitin un envelliment satisfactori, fomentant l'autonomia personal i la prevenció de la dependència i potenciant l'autoestima. 

154

Impulsarem programes de suport psicosocial, educatiu i d'estimulació cognitiva per a persones majors. 

155

Fomentarem noves formes de centres residencials per a persones majors, les cooperatives de gent gran o el que també es coneix amb el nom de sènior cohousing. 

156

Treballarem de manera conjunta amb el Govern de les Illes Balears per concloure la reconversió de l’antic Verge del Toro com a centre de referència dels pacients amb necessitats sociosanitàries a Menorca. 

157

L’envelliment de la població és un repte, per la qual cosa continuarem garantint una atenció a la cronicitat incrementant tant el recursos humans com materials per fer-ho possible. 

158

Continuar ampliant la Xarxa de places residencials d’atenció sociosanitària conveniant places amb tots els municipis que ho desitgin.

159

Seguirem treballant de la mà de les entitats d’usuaris per dur a terme iniciatives amb col·lectius de persones amb diversitat funcional que vagin dirigides a la normalització de la seva vida quotidiana, la plena educació, la inserció laboral i la independència, l’increment de l’accessibilitat, la lluita per a la inclusió social i contra la pobresa. 

160

Seguirem treballant en el model d’atenció centrada en la persona a les residències per tal de situar l’usuari com a eix central de l'organització del centre o servei i de les actuacions dels professionals tot potenciant les seves capacitats i reduint la seva dependència. 

161

Desenvoluparem el Consorci Sociosanitari de Menorca com a òrgan de gestió conjunta entre el Consell Insular i els vuit ajuntaments en matèria d’atenció sociosanitària a la nostra illa que permeti consorciar serveis i recursos per atendre les noves necessitats que sorgeixin.

162

Durant aquesta legislatura s’han creat noves línies d'ajuts per a gent gran i persones amb diversitat funcional, línies que han de créixer en els propers anys per tal que aquests col·lectius disposin de les ajudes tècniques i tractaments necessaris per gaudir d'una bona qualitat de vida, afavorint la seva autonomia personal i el manteniment en l’entorn familiar. 

163

Treballarem de la mà dels ajuntaments en un pla d’accessibilitat que permeti identificar i planificar les actuacions necessàries per assolir les condicions d’accessibilitat en els següent àmbits: el territori, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació.

164

Acabarem l’ampliació de la masia de Bintaufa per tal de disposar de places per a persones amb discapacitat amb problemes de salut mental i altres trastorns de conducta associats.

165

Ampliarem els centres especials de treball vinculats a la Fundació per a persones amb discapacitat per tal de seguir liderant la inserció laboral d’aquest col·lectiu.

bottom of page