top of page

Habitatge

L’accés a l’habitatge és un problema creixent per sectors cada vegada més amples de la ciutadania. La recuperació desigual que s’ha experimentat després de la crisi i els canvis d’estructura de la propietat dels habitatges, cada vegada més concentrats en poques mans, imposen un horitzó de preus creixents, tant per compra com per lloguer, al que no poden fer front les famílies, en un context de salaris baixos i precarietat laboral.

Tot i que Menorca es troba amb una millor situació que les altres illes, l’encariment de preus no es pot obviar. La pressió turística que suposa el lloguer vacacional i la compra de propietats per ciutadans comunitaris exerceixen pressió sobre la demanda. D’altra banda, els canvis demogràfics, amb més persones vivint soles, multipliquen la necessitat d’habitatge.

 

Les polítiques públiques que s’han fet servir fins el moment en matèria d’habitatge han demostrat que no són suficients per donar una resposta suficient. Toca, per tant, fer noves propostes, més innovadores i més socials, per garantir el dret d’accés a l’habitatge dels menorquins.

Propostes per Menorca

115

Identificar tot el sòl públic disponible a Menorca susceptible d’allotjar habitatges i tancar convenis amb el Govern per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a tots els pobles de l’illa.

116

Aprofitar el sòl públic municipal amb ús d’equipament públic per fer habitatges dotacionals adaptats al cicle vital, destinats a joves de fins a 30 anys i a persones majors de 65.

117

Identificar els habitatges desocupats dels grans tenidors a Menorca i aconseguir que com a mínim el 50% d’ells es destinin als joves per facilitar la seva emancipació.

118

Impulsar noves formes d’accés a l’habitatge a llarg termini, com la creació de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús amb drets de superfície sobre sòl públic.

119

Fomentar els habitatges en edificis plurifamiliars, possibilitant l’augment de l’índex d’ús residencial en rehabilitació i obra nova, amb major flexibilitat per aquells que tinguin un règim de protecció pública.

120

Possibilitar el canvi d’ús de plantes baixes i oficines en edificis residencials o mixtos en habitatges, sempre que es destinin a lloguer a llarg termini.

121

Agilitar el procés de concessió de llicències i resta de tràmits necessaris per construir, rehabilitar i renovar habitatges, així com per millorar la seva accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat.

122

Incentivar que els particulars lloguin els seus habitatges a través de programes d’ajudes a la rehabilitació i avantatges i bonificacions fiscals de taxes i impostos per mobilitzar cases i pisos que ara estan tancats.

123

Els ajuntaments elaboraran un índex de referència de preus de venda i lloguer d’habitatges al seu termini municipal, amb bonificacions a l’IBI per aquells que quedin significativament per davall i es puguin considerar lloguers socials.

124

Crear a nivell de Menorca una plataforma de lloguer habitacional social per posar en contacte i amb garanties a persones que cerquen acomodació temporal per una mitja o llarga estada amb propietaris que vulguin llogar habitacions, bé per no estar sols o bé per completar els seus ingressos.

Proposta principal resumida

125

Incrementar el parc d’habitatges de gestió pública a Menorca, a través de noves construccions d’habitatges protegits a tots els pobles de l’illa, identificant tot el sòl públic disponible, i aprofitant també el sòl públic municipal amb ús d’equipament públic per fer habitatges dotacionals destinats a joves de fins a 30 anys i a persones majors de 65. A més, assolir el compromís de destinar com a mínim el 50% dels habitatges desocupats del grans tenidors cedits als joves per que puguin emancipar-se. 

bottom of page