top of page

Justícia social

Les noves formes de desigualtat social requereixen d’estratègies d’intervenció orientades a promoure un desenvolupament social inclusiu; per això treballarem des d’enfocaments que prioritzin l’apoderament de la ciutadania, el treball en xarxa, la solidaritat, l’autonomia i la prevenció o la participació de les persones o col·lectius en les mesures d’inclusió que els afectin.

 

Per tant es fa necessari treballar pel disseny d’una política pròpia en matèria de cooperació a partir d’estratègies que s’adaptin a les capacitats reals i a una visió pròpia i consensuada de desenvolupament a nivell local que, tanmateix, estigui alineada amb l’agenda internacional. 

302

Seguirem fent feina per facilitar la integració de qualsevol persona a la nostra illa i fomentar amb les administracions i entitats socials la integració social i l’acollida de les persones nouvingudes i l'accés als recursos que necessitin.  

303

En aquest camí, continuarem reconeixent i impulsant el paper del Fons Menorquí de Cooperació com a referent de cooperació, desenvolupament i sensibilització a l’illa capaç de gestionar els recursos públics destinats a la cooperació. 

304

El treball amb les entitats del tercer sector és bàsic en un estat de benestar social com el nostre, per això, després d'haver recuperat el diàleg i la col·laboració entre l'administració i el teixit social, seguirem fent feina per ampliar les sinèrgies entre ambdós.

305

Aplicarem criteris de contractació en l'àmbit social que ens permetin treballar amb aquelles entitats que dediquen els seus esforços a pal·liar les situacions d'injustícia, vulnerabilitat i atenció social a les quals l'administració molts cops no arriba. 

306

Impulsarem plans de qualitat per tal analitzar el funcionament del serveis d’atenció a les persones i introduir millores que ens permetin gestionar amb eficiència, eficàcia i, sobretot, amb la major qualitat possible en pro dels destinataris de la intervenció social. 

307

Millorarem la coordinació entre les diferents àrees de l ́administració (social, educativa i sanitària), associacions i fundacions per suplir les necessitats de les persones d’una forma completa i interdisciplinar. 

308

Els socialistes defensem la necessitat de tenir uns ingressos mínims i de poder tenir cobertes les necessitats bàsiques (subministrament, alimentació, transport i habitatge), per això farem feina per seguir ampliant els perfils de la renda social garantida, així com per oferir l'acompanyament social necessari a aquelles persones o nuclis de convivència que ho necessitin. 

309

Ens comprometem a seguir treballant per ampliar els recursos de la xarxa social de la nostra illa des de la creació i l'ampliació de línies d'ajuts o de nous dispositius assistencials. En aquest camí, atesa la realitat de cada illa, és necessari seguir apostant per l'aproximació dels recursos a cada territori amb l'objectiu d'adaptar-nos millor a la realitat social que ens envolta. 

310

Fomentarem els ajuts a la recerca i la investigació en l'àmbit social a l'illa per tal de millorar el coneixement i la innovació. 

311

Amb la voluntat d'ordenar i clarificar els serveis socials que es presten en l’àmbit competencial insular de Menorca i l’abast concret de cadascun d’ells, així com els perfils d’usuaris potencials als quals van destinats aquests serveis i les prestacions i ràtios professionals dels mateixos, crearem la Cartera de Serveis Socials Insular del Consell Insular de Menorca i altres ens públics dependents.

312

Treballarem per impulsar de manera conjunta amb els serveis socials municipals l'increment dels recursos i els ajuts destinats a persones amb situació de vulnerabilitat, especialment pel que fa als ajuts d'emergència social, ampliant-ne els criteris d'accés. 

313

Treballarem de manera coordinada amb el Govern de les Illes Balears, els ajuntaments i la resta de consell insulars per tal d’impulsar aquells serveis i centres suprainsulars que permetin atendre de manera especialitzada les realitats socials que, per nombre de casos i per perfil d’especialització, no poden rebre una atenció de qualitat a cada illa. 

314

Consolidarem el sistema d’indicadors socials de Menorca iniciat aquesta legislatura i que ha de servir per conèixer la situació del benestar social a la nostra illa. 

315

Donarem un impuls a la formació continuada dels professionals de l’àmbit social per afavorir el seu reciclatge, per tal que disposin de coneixements d’avantguarda amb l'objectiu que la nostra societat en surti beneficiada. 

316

Ampliarem els perfils professionals que treballen en l’àmbit social incorporant noves figures, com l’integrador social. 

317

Seguirem impulsant programes de promoció de la salut que afavoreixin actituds i comportaments saludables per tal de mantenir una bona qualitat de vida. 

318

Farem que el Consell Insular de Menorca segueixi liderant els serveis socials supramunicipals i especialitzats a l'illa de manera coordinada amb els serveis comunitaris bàsics dels ajuntaments i amb el Govern de les Illes Balears.

bottom of page