top of page

Feminisme i diversitat

Per al PSOE Menorca, el progrés social passa, indiscutiblement, per aconseguir una societat feminista, cohesionada i inclusiva, amb igualtat de tracte i respectuosa amb la diversitat.

Com a socialistes assumim com a compromís principal aconseguir una igualtat real i efectiva lluitant per l’eliminació de totes les discriminacions provocades per les diferents circumstàncies personals, per raó de sexe, de raça, de religió o de conviccions, d’identitat de gènere, d’orientació sexual, d’edat, etc.

 

En matèria d'igualtat, tot i que hem recorregut un llarg camí, ens queden encara fites per assolir l'igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones en tots els àmbits de la nostra societat. Des del PSOE Menorca hem treballat i seguirem treballant per aquesta igualtat real entre homes i dones no només implusant mesures que l'afavoreixin, sinó també atenent les persones que pateixen qualsevol tipus de violència masclista, perquè aquest tipus de violència, màxima expressió de les desigualtats entre homes i dones, constitueix una xacra social que s'ha d'erradicar i, per fer-ho, volem i necessitem la implicació de tota la societat.

 

Així mateix, hem de construir un horitzó en el qual cap persona pugui ser discriminada ni pateixi cap mena d'opressió o violència per la seva orientació sexual ni per la seva identitat o expressió de gènere.

 

Cal seguir treballant, ara amb les competències en matèria LGTBI al Consell Insular de Menorca, per garantir els drets de les persones LGTBI i per a l'erradicació de l'LGTBIfòbia, per tot això, propossem les següents mesures:

267

Desenvoluparem plans de formació per al persona del sector públic a partir de les necessitats

identificades en l'àmbit de la igualtat.

268

Crearem partides en el pressupost específiques per a la transversalització del gènere amb l'objectiu que el repte de la igualtat sigui abordat des de tots els àmbits.

269

Impulsarem estudis i diagnòstics que permetin conèixer la realitat en l'àmbit de la diversitat i igualtat de gènere, la qual cosa ens permetrà identificar àmbits d'actuació prioritaris.

284

Col·laborarem amb el Govern en el marc del Pla Autonòmic contra l’explotació sexual de dones i filletes.

285

Promourem programes efectius per a la inserció sociolaboral i l'autonomia econòmica de les dones que pateixen explotació sexual.

286

Destinarem recursos econòmics i humans per a la protecció, l'assistència i la recuperació emocional i psicològica del col·lectiu i en especial per a les víctimes de tracta amb finalitat d’explotació sexual

287

Ens adherirem a la xarxa de municipis abolicionistes lliures de tracta.

288

Crearem el Servei d'Atenció a la Diversitat LGTBI amb serveis assistencials i de suport dirigits a totes les persones del col·lectiu, especialment a les persones transgènere i a totes les que hagin patit o pateixen qualsevol tipus de discriminació o violència per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, amb especial cura i atenció als menors i a les seves famílies.

289

Impulsarem la realització de campanyes de sensibilització i d'informació social sobre la diversitat LGTBI i per a la lluita contra qualsevol tipus de discriminació i violència l'LGTBIfòbica amb l'objectiu d'aconseguir una illa més plural, respectuosa i inclusiva.

290

Fomentarem la formació en matèria de prevenció, detecció i assistència a la diversitat LGTBI i front l'LGTBIfòbia a professionals de tots els àmbits, en especial al de l’administració pública de serveis socials, educació i cossos de seguretat.

291

Impulsarem la introducció de continguts específics en l'àmbit educatiu per a ajudar a visibilitzar i sensibilitzar en la diversitat del col·lectiu LGTBI i de tipologies de famílies per a la prevenció de l'assetjament escolar i contra LGTBIfòbia.

292

Crearem una línia d'ajuts específica per a entitats sense afany de lucre que treballin activament en la defensa dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI.

270

Incorporarem informe d'impacte de gènere en les accions promogudes en els àmbits social, de la salut, el medi ambient, l'educació, la formació, la joventut i l'ocupació.

271

Fomentarem la participació de les dones a través d'organitzacions i col·lectius per tal que constitueixi un precepte bàsic en la definició i l'avaluació de totes les nostres polítiques.

272

Incentivarem activament la paritat tant en l'àmbit social com econòmic, polític, cultural i esportiu per tal que la seva representació sigui real i efectiva.

273

Donarem suport a iniciatives empresarials i emprenedores que afavoreixin l'apoderament de les dones.

274

Impulsarem iniciatives de coeducació en tots els àmbits per tal d'establir com a línia estratègica la formació per conèixer les dimensions i implicacions de la diversitat i per aplicar estratègies d’atenció a l’heterogeneïtat de procedència de l’alumnat des dels models organitzatius i educatius inclusius i d’educació per a la igualtat des de la consciència de gènere i de la coeducació.

275

Abordarem amb perspectiva de gènere totes les intervencions urbanístiques prestant especial atenció als espais públics, els mitjans de transport i els centres esportius i escolars amb l'objectiu d'assegurar-ne un ús inclusiu.

276

Treballarem per afavorir jornades laborals que permetin conciliar de manera efectiva.

277

Elaborarem campanyes de conscienciació i sensibilització social entorn a la igualtat de gènere i la diversitat sexual.

278

Reforçarem el punt lila en les festes patronals i altres esdeveniments d'oci a la nostra illa per tal de prevenir les agressions sexuals i sexistes.

279

Seguirem desenvolupant el protocol contra les agressions sexuals i sexistes en les festes patronals de Menorca.

280

Continuarem treballant en la dotació de recursos i serveis per atendre dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills amb l'objectiu d'acompanyar-los durant tot el procés de recuperació.

281

Seguirem fent feina per tal de desenvolupar totes les accions necessàries amb l'objectiu de donar compliment al pacte d'Estat contra la violència de gènere, un pacte que implica el treball en xarxa, a través dels instruments jurídics adequats, amb les comunitats autònomes i les corporacions locals, per prevenir i combatre la violència contra les dones i per millorar l’assistència integral que des de les institucions se’ls proporciona tant a elles com als seus fills i filles.

282

Continuarem treballant de manera coordinada amb el Govern i la resta de consells insulars en matèria d'igualtat i diversitat, especialment a través del programa Reacciona.

283

Elaborarem un pla estratègic que ens ajudi a definir les línies d'actuació amb l'objectiu de desenvolupar les competències en igualtat i LGTBI assumides en aquesta legislatura.

bottom of page