top of page

Llei de Menorca

Reserva de Biosfera

Des del Consell Insular de Menorca redactarem una proposició de Llei de Menorca Reserva de Biosfera que garanteixi el desenvolupament dels principis de la declaració, tot fent compatible la preservació del medi ambient, el territori i el paisatge amb un desenvolupament econòmic cada vegada més diversificat, equilibrat i socialment més compartit.

 

D’acord amb la UNESCO, les reserves de biosfera són zones formades per ecosistemes terrestres, marins i costaners on es fomenten solucions per conciliar la conservació de la biodiversitat amb el seu ús sostenible, el desenvolupament econòmic, la investigació i l’educació. Són, així mateix, “llocs de suport a la ciència al servei de la sostenibilitat”. Es tracta de zones especialment designades amb l’objectiu d’avaluar enfocaments interdisciplinars per comprendre i gestionar els canvis i les interaccions dels sistemes socials i ecològics, incloses la prevenció de conflictes i la gestió de la biodiversitat.

 

Tot responent als principis i l'esperit de la declaració, i, per tant, cercant sempre l’equilibri entre la sostenibilitat ambiental i el desenvolupament humà, econòmic i social, la llei que impulsarem des del Consell es basarà en aquests principis:

5

La consolidació de la capacitat de planificació territorial per part del Consell Insular a través del PTI, tot garantint la preservació dels valors ambientals i paisatgístics de Menorca com a elements definitoris del desenvolupament econòmic compatible amb la preservació de la biodiversitat.

6

La preservació plena de les competències en matèria d’ordenació territorial del Consell Insular de Menorca, condicionant les decisions de les administracions autonòmiques i estatals en aquelles matèries que, d'acord amb l’Estatut, corresponen al Consell.

7

La consolidació de les polítiques energètiques i sobre residus, recursos hídrics i obres hidràuliques encetades durant la present legislatura i que es desenvolupen en aquest programa.

8

L’articulació de processos administratius que afavoreixin l’agilització administrativa de totes aquelles iniciatives públiques i privades coherents amb els principis i objectius de la declaració.

9

La garantia de finançament suficient, específic, finalista i diferenciat (independent en tot cas del que preveu la Llei de finançament) per desenvolupar polítiques encaminades a la consecució de les finalitats que aquí es proposen i de manera especial a:

  • L’impuls progressiu de l’atracció de talent internacional (i el retorn del talent local emigrat) per tal de fer possible que Menorca esdevingui un territori capdavanter en la investigació científica, tècnica i social, d'acord amb el que preveu la UNESCO, tot aprofitant les especials condicions d’ubicació geogràfica, clima, seguretat ambiental, física i vital de la nostra illa, que reuneix els valors paisatgístics i de cohesió social adients per a fer-ho possible.

 

  • L’impuls de mesures que incrementin la capacitat de connectivitat aèria amb el continent, així com la capacitat de comunicació digital de Menorca per tal de respondre a les demandes de les indústries, laboratoris i centres de producció i d’investigació coherents amb l’esperit que propugnem per a la llei així com a les necessitats particulars dels seus membres.

 

  • La formació professional sobre totes aquelles feines i oficis necessaris per garantir tant els serveis necessaris així com la cohesió social de la nostra illa.

 

  • L’impuls d’iniciatives educatives en els principals idiomes internacionals necessaris per facilitar l’atracció de talent promovent també oportunitats de formació per als seus fills.

 

  • L’impuls de la integració social dels nouvinguts, tot garantint la pervivència del model social i cultural de Menorca i els usos, costums i tradicions locals.

 

  • L’impuls de totes aquelles polítiques no previstes en el finançament ordinari del Consell així com de les administracions competents en totes aquelles matèries coherents amb els principis de la declaració i, de manera especial, pel que fa a l’energia, els residus, l’aigua i el sanejament.

 

  • La garantia que totes les mesures impulsades per la Llei siguin de profit per a la major prosperitat i benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Menorca.

bottom of page