top of page

Territori

Aquesta legislatura, el Consell Insular de Menorca, liderat pels socialistes, ha iniciat la revisió del Pla Territorial Insular per tal d'ajustar el nostre model territorial a l'actualitat. Aquest PTI segueix defensant un model territorial integral que inclou tots els àmbits de la nostra illa i que manté l’equilibri entre el territori i la nostra relació amb ell, tot valorant l’impacte en el consum i la producció de recursos que generen les activitats econòmiques tradicionals i el turisme.

Així doncs, després que durant aquesta legislatura s'hagin assentat de nou les bases de manteniment del model territorial, hem de seguir treballant per reforçar-les i ampliar-les, i, per fer-ho aprovarem definitivament el PTI seguint les línies del document inicial presentat aquesta legislatura i incorporant aquelles propostes que mantenguin el model territorial i siguin tècnicament viables.

1

Iniciarem l'aprovació d'un Pla insular de costa que desenvolupi el que ja especifiqui el PTI en relació amb l'ordenació del litorial i els amarraments.

2

Crearem el Reglament d'ordenació del territori que s'adapti i desenvolupi la Llei d'urbanisme de les Illes Balears i el Pla Territorial Insular.

3

Crearem una oficina encarregada de desenvolupar els plans especials de les AEEI i dels nuclis rurals.

4

En el marc del repartiment competencial establert, treballarem per estudiar la delegació al Consell Insular de Menorca de totes aquelles tramitacions ambientals susceptibles de ser efectuades per l'esmentada institució amb l’objectiu de garantir la seva màxima agilitat i simplificació.

bottom of page