top of page

Turisme

Menorca té un model turístic propi i diferenciat de la resta de les illes Balears. Des de l’inici del desenvolupament turístic a l’illa hem apostat per la preservació del territori i dels nostres recursos naturals, un fet que en l'actualitat ens fa sentir orgullosos com a societat menorquina i que ens ha generat un valor afegit com a destinació turística.

Menorca és un exemple de model turístic sostenible i així ho avalen 25 anys de l'illa com a Reserva de la Biosfera. Hem sabut liderar polítiques que han promogut el desenvolupament econòmic afavorint el benestar social, la conservació de les nostres tradicions i la nostra cultura i la convivència entre turistes i residents.

En el marc del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) s’ha inclòs el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), que actualitza el marc normatiu a la realitat del moment en el qual vivim i obre noves vies de desenvolupament turístic afavorint la modernització dels establiments d’allotjament turístic i la possibilitat de reconversió per donar pas a altres fórmules de comercialització turística.

Des del PSOE Menorca, amb l'objectiu de seguir en la senda de la feina feta durant aquesta legislatura, presentem les següents propostes distribuïdes en quatre blocs.

Infraestructures

240

Promourem la modernització i adequació de les infraestructures a favor de la desestacionalització.

241

Seguirem treballant en el condicionament dels espais i els serveis públics per garantir al turista una oferta de qualitat que s'adapti a les seves necessitats per tal d'ampliar la temporada turística i que els establiments d'allotjament turístic a les zones turístiques, la majoria dels quals romanen oberts de maig a octubre, facin l’esforç de mantenir-se oberts més temps.

242

Invertirem en les zones turístiques per tal que siguin espais atractius, exemple de sostenibilitat en medi ambient en relació amb la contaminació lumínica, l'autosuficiència energètica, el control del consum d’aigua i la recollida selectiva de residus.

243

Treballarem per dotar les zones turístiques d’espais naturals més ben conservats i amb els serveis adequats per satisfer les necessitats de la demanda turística actual. En definitiva, han de ser zones on el turista pugui percebe que és en una destinació Reserva de la Biosfera.

244

Invertirem en millores per a l’accessibilitat de les zones turístiques, establiments turístics i de la destinació en general.

245

Incentivarem línies de finançament tant locals, com autonòmiques, estatals i europees per a la modernització dels establiments turístics d’allotjament.

246

Fomentarem l'autosuficiència energètica i la utilització d’energies renovables en les infraestructures turístiques de tot tipus.

247

Els nuclis tradicionals s’han convertit en espais on el turista troba una nova oferta d’allotjament, els turismes d’interior són una opció d’allotjament atractiva per un tipus de turista amb un poder adquisitiu més alt i que cerca un ventall d'activitats a fer dins la mateixa ciutat. Per això, crearem una plataforma on es publiquin tots els esdeveniments culturals i socials que ofereixen els diferents municipis al llarg de tot l’any.

248

Seguint en la línia que els nuclis tradicionals són noves zones d’acolliment de turisme i, per tant, és important cuidar la seva imatge, elaborarem un pla d’actuació d'embelliment d'aquests nuclis parant especial atenció al cablejat de telefonia i xarxa elèctrica situats a les façanes d’habitatges i establiments.

Producte turístic

249

Dissenyarem campanyes pròpies per tal de promocionar-nos de manera individual en els mercats que creiem interessants per a la destinació. Menorca ja té les competències en promoció turística, una reivindicació històrica que a dia d’avui és una realitat, per la qual cosa les polítiques en matèria de promoció turística ja no depenen d’altres administracions.

250

Incentivarem l’adaptació de l’oferta al nou tipus de turista que arriba a Menorca. El turista ha canviat al llarg del temps, sobretot pel que fa la durada de la seva estada.  De cada vegada són més els turistes que aprofiten per fer una visita de 3/4 dies i, per tant, fan un tipus de turisme diferent als que arribaven a Menorca a passar 2 i 3 setmanes.

251

Fomentarem l'adaptació del producte turístic a la nova realitat quant al perfil del visitant actual. El turisme familiar tradicional a Menorca ha disminuït i ens trobem un perfil de turista que viatja en parella i que demana altres tipus d’oferta i productes turístics.

252

Farem de Menorca una destinació turística intel·ligent. És a dir, un espai basat en la innovació i l'accessibilitat des d’una estructura tecnològica que faciliti la integració del turista a l’entorn. Una destinació turística intel·ligent té com objectiu incrementar la qualitat de l'experiència del turista i la qualitat de vida dels residents.

253

Fomentarem el coneixement de la marca Reserva de la Biosfera. El nou turista que visita Menorca ha de conèixer que és en un territori Reserva de la Biosfera, sobretot quan consumeixi qualsevol producte o servei. Els productes i serveis han de complir amb la marca Reserva de la Biosfera, perquè només d'aquesta manera el turista podrà percebre que amb el seu consum contribueix al desenvolupament d’un model turístic sostenible.

254

Apostarem per l’ètica com a valor afegit al producte turístic. El turista que ens visita ha de conèixer que amb el consum de productes Reserva de la Biosfera contribueix al desenvolupament sostenible d’una destinació compromesa amb el benestar dels seus residents, la preservació del seu territori i recursos naturals i el foment de la cultura pròpia com a elements d’identitat que cal conservar per a les generacions venidores i els futurs  visitants.

255

Potenciarem i dotarem de serveis els productes turístics que demana el nou corrent turístic: turisme cultural, gastronòmic, nàutic, rural, esportiu. Tot això, evidentment, sense oblidar el producte sol i platja, que és una de les principals motivacions del turista que arriba a Menorca.

256

Aprofitarem la certificació Star Light com un nou producte turístic i el dotarem de serveis comptant sempre amb el paper del sector privat.

257

La tranquil·litat i la seguretat són un dels valors afegits de la nostra destinació i un dels ítems més valorats. També ho és el paisatge. Per això, tindrem aquests conceptes en compte a l’hora de promocionar Menorca com a destinació turística alhora que portarem a terme polítiques per prevenir la massificació i de control de fluxos.

258

Seguirem treballant per tal que sector públic i privat continuïn fent feina de manera conjunta en la promoció turística de la nostra illa a través de la seva participació en la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

Desenvolupament econòmic derivat del turisme

259

Partint de la premissa que una destinació turística sostenible ha de vetllar pel benestar dels seus habitants i garantir la seva formació i la qualitat dels llocs de treball, fomentarem la formació contínua dels professionals del sector turístic per tal d'oferir un servei d’atenció al turista de qualitat.

260

Incentivarem l'emprenedoria aportant recursos tant econòmics com personals per a l'assessorament empresarial amb l'objectiu de fomentar la creació de llocs de treball i autoocupació per impulsar l’economia local i generar oportunitats de negoci i un repartiment equitatiu dels beneficis que genera el turisme.

261

Treballarem per tal que el turisme constitueixi un pol d'atracció per al jovent illenc generant llocs de feina que els permetin desenvolupar a l'illa la seva carrera professional en concordança amb la seva preparació acadèmica.

262

Implementarem el Pla d’acció del Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca (PDT), un document que conté 212 accions sorgides de les necessitats detectades de la destinació i consensuades amb  entitats, associacions i el sector turístic.

263

Crearem una comissió permanent de seguiment del Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca on estiguin representats la societat menorquina, entitats, associacions, el sector turístic, els agents econòmics i socials i l'administració local.

264

Seguirem treballant i millorant el Sistema d’Indicadors Turístics de Menorca (SIT) que complementa el PDT amb dades quantitatives i aporta informació d’interès per a l’anàlisi i l'estudi de l’impacte del turisme en el nostre territori.

Relació amb l'administració 

265

Treballarem per simplificar els tràmits i comptar amb una normativa clara que s’ajusti a les necessitats reals de cada illa.

266

Elaborarem campanyes informatives com a eina bàsica per donar a conèixer la legislació aplicable a l’activitat turística.

bottom of page